پس زمینه ابزار:
رنگ متن های ابزار:
نوع گیرنده مقدار رنگ ابزار:
موقعیت ابزار در صفحه:
محل قرار گیری ابزار در صفحه:
در صورتی که از پوزیشن absolute یا fixed استفاده کرده اید میتوانید از گزینه (محل قرار گیری ابزار در صفحه) استفاده کنید!
در غیر اینصورت تغییر ایجاد نخواهد شد!
بر روی دکمه ابزار دوبار کلیک کنید